Entries

贺图?不..这是人参

這絕對唔系賀圖..真的唔系賀圖..這只是一個人參而已....浸泡系杯具裏面嘅人參大哥由於系會場裏面掛住去影相搞到冇時間認真去影翻咿套圖...所以只系只有一幅圖而已...所以..高高唔好care..有圖可以比到你 已經算好啦....下次 有機會再正式影翻次吧...恩...就這樣吧.....下麵放圖PS: 出的唔好 唔好噴我...不然我會反台的-----------------我就系分割線--------------大圖自己點擊吧.......